Có 1 kết quả:

ngoan cường

1/1

ngoan cường

giản thể

Từ điển phổ thông

kiên cường, ngoan cường