Có 1 kết quả:

dự bị

1/1

dự bị

giản thể

Từ điển phổ thông

dự bị, phòng bị sẵn