Có 1 kết quả:

dự định

1/1

dự định

giản thể

Từ điển phổ thông

dự định