Có 1 kết quả:

dự báo

1/1

dự báo

giản thể

Từ điển phổ thông

dự báo