Có 1 kết quả:

dự phòng

1/1

dự phòng

giản thể

Từ điển phổ thông

dự phòng, phòng trước