Có 1 kết quả:

lãnh tụ

1/1

lãnh tụ

giản thể

Từ điển phổ thông

người cầm đầu