Có 1 kết quả:

nhiếp nhu

1/1

nhiếp nhu

giản thể

Từ điển phổ thông

xương vành tai