Có 1 kết quả:

điên phúc

1/1

điên phúc

giản thể

Từ điển phổ thông

lật đổ