Có 1 kết quả:

quyền hành

1/1

quyền hành

giản thể

Từ điển phổ thông

1. làm việc mà biết cân nhắc
2. quyền hành, quyền lực