Có 1 kết quả:

phong lực biểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dụng cụ thiên văn, để đo sức gió, tốc độ của gió.