Có 1 kết quả:

phong tư

1/1

phong tư

phồn thể

Từ điển phổ thông

phong tư, phong thái

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng dấp cử chỉ bề ngoài. Đoạn trường tân thanh có câu: » Phong tư tài mạo tót vời, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa «.

Một số bài thơ có sử dụng