Có 1 kết quả:

phong thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng điệu và sắc mặt. » Đành cho lập miếu phong thần về sau « ( Hoa Tiên ).

Một số bài thơ có sử dụng