Có 1 kết quả:

phong tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng dấp cứng cỏi và lòng dạ ngay thẳng.

Một số bài thơ có sử dụng