Có 1 kết quả:

phong sương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gió và sương — Chỉ những cực khổ gian nan ở đời — Cũng chỉ sự chịu đựng gian khổ ở đời, giống như cây tùng cây bách chịu đựng gió sương. Đoạn trường tân thanh có câu: » Phong sương được vẻ thiên nhiên, mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi «.

Một số bài thơ có sử dụng