Có 1 kết quả:

phong cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng dấp bên ngoài — Cũng chỉ lòng dạ trong sạch, cứng cỏi.

Một số bài thơ có sử dụng