Có 1 kết quả:

bưu bưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáng chói, rực rỡ, tươi sáng.