Có 1 kết quả:

táp đạp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đông, nhiều, nườm nượp. ◇Bào Chiếu 鮑照: “Tân ngự phân táp đạp, An mã quang chiếu địa” 賓御紛颯沓, 鞍馬光照地 (Vịnh sử 詠史) Khách xe đông nườm nượp, Yên ngựa sáng chiếu đất.
2. Quanh co, xoay vòng.
3. Nhanh chóng, vùn vụt. ◇Lí Bạch 李白: “Ngân an chiếu bạch mã, Táp đạp như lưu tinh” 銀鞍照白馬, 颯沓如流星 (Hiệp khách hành 俠客行) Yên bạc soi ngựa trắng, Vùn vụt như sao sa.
4. Trạng thanh: vèo vèo, ào ào, vù vù. ◇Từ Sĩ Tuấn 徐士俊: “Tiễn thanh táp đạp lai” 箭聲颯沓來 (Uông Thập Tứ truyện 汪十四傳) Tiếng tên bắn vèo vèo lại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ nhiều, thịnh — Nhiều lẫn lộn.

Một số bài thơ có sử dụng