Có 1 kết quả:

táp tập

1/1

táp tập

phồn thể

Từ điển phổ thông

gió lớn

Một số bài thơ có sử dụng