Có 1 kết quả:

phong tư

1/1

phong tư

giản thể

Từ điển phổ thông

phong tư, phong thái