Có 1 kết quả:

phiêu dương

1/1

phiêu dương

giản thể

Từ điển phổ thông

bay phấp phới