Có 1 kết quả:

phiêu diêu

1/1

phiêu diêu

giản thể

Từ điển phổ thông

bay phấp phới