Có 1 kết quả:

phi đoàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một toán máy bay đông đảo — Một đơn vị không quân.