Có 1 kết quả:

phi kiều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cầu treo.

Một số bài thơ có sử dụng