Có 1 kết quả:

phi sa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cát bay. Td: Phi sa tẩu thạch ( Cát bay đá chạy, chỉ trận gió lớn, hoặc việc rối loạn, sáo trộn ).

Một số bài thơ có sử dụng