Có 1 kết quả:

phi sa tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ của Hàn Thuyên, danh sĩ đời Trần, gồm cả thơ chữ Hán và chữ Nôm.