Có 1 kết quả:

phi phù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đốt bùa thành than, cho bay đi ( công việc của ông thầy cúng ). Đoạn trường tân thanh có câu: » Gần miền nghe có một thầy, phi phù trĩ quỷ cao tay thông huyền « ( Phi phù trĩ quỷ là đốt bùa mà gọi được ma ).