Có 1 kết quả:

phi thuyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dụng cụ chở người để bay lên không. Như chiếc thuyền bay.

Một số bài thơ có sử dụng