Có 1 kết quả:

phi ngư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên loài cá vọt được lên khỏi mặt nước như bay.