Có 1 kết quả:

cơ khát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cần ăn và cần uống. Đói khát.

Một số bài thơ có sử dụng