Có 1 kết quả:

cơ hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đói lắm, như lửa đốt. Cung oán ngâm khúc có câu: » Lửa cơ đốt ruốt, dao hàn cắt da «.