Có 1 kết quả:

cơ cùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghèo đói.