Có 1 kết quả:

cơ khổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đói khổ, nghèo túng.