Có 1 kết quả:

cơ hoang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất mùa, đói kém.