Có 1 kết quả:

cơ cận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đói kém mất mùa.