Có 1 kết quả:

sức lệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lệnh quan trên sai xuống.