Có 1 kết quả:

phạn hàm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ gạo vào miệng người chết lúc sắp chết.