Có 1 kết quả:

ẩm tiễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống rượu đưa chân người ra đi.