Có 2 kết quả:

ẩm băng như nghiệtẩm băng nhự nghiệt

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống băng giá, ăn mầm cây, ý nói ăn uống rất kham khổ.

Từ điển trích dẫn

1. Uống băng giá, ăn mầm cây, ý nói ăn uống rất kham khổ. § Cũng nói “ẩm băng thực nghiệt” 飲冰食蘗.