Có 1 kết quả:

ẩm khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dụng cụ để uống rượu, tức chén tách — Còn chỉ cái đồ chứa nước tiểu. Cái hồ.

Một số bài thơ có sử dụng