Có 1 kết quả:

ẩm hoạ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái họa do uống rượu gây ra.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tai vạ do việc uống rượu đem lại.