Có 1 kết quả:

ẩm phúc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Uống rượu cúng thần sau khi tế tự xong. Chỉ được thần minh phù hộ.
2. Đời Tống, cuối năm tế giao xong, đãi tiệc quần thần. ◇Phạm Thành Đại 范成大: “Lễ thành phế triệt dạ vị ngải, Ẩm phúc chi dư tức phân tuế” 禮成廢撤夜未艾, 飲福之餘即分歲 (Lạp nguyệt thôn điền nhạc phủ 臘月村田樂府, Phân tuế từ 分歲詞).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống sự may mắn, ý nói uống rượu tế. Rượu tế thần xong đem xuống thì được phúc.