Có 1 kết quả:

ẩm vũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mũi tên cắm ngập tới đuôi ( đuôi mũi tên có cánh tên, làm bằng lông chim, nên gọi là Vũ ).