Có 1 kết quả:

ẩm chí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tục lệ thời cổ, các vua chư hầu, sau khi cùng vua thiên tử họp bàn, thì tới tông miếu mà uống rượu, gọi là Ẩm chí.

Một số bài thơ có sử dụng