Có 1 kết quả:

ẩm huyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống máu, ý nói hùng hổ tức giận lắm.

Một số bài thơ có sử dụng