Có 1 kết quả:

ẩm đam chỉ khát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống rượu độc cho khỏi khát, ý nói chỉ cần vui sướng tức thì mà quên tai hoạ về sau.