Có 1 kết quả:

ẩm tiễn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Uống rượu để tìễn biệt nhau.

Một số bài thơ có sử dụng