Có 1 kết quả:

ẩm trẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống rượu độc. Cũng như Ẩm độc. Trẩm là tên một loài chim, tương truyền lông nó cực độc, nhúnh vào rượu mà uống tất chết. Cũng đọc Chậm.