Có 1 kết quả:

ẩm trậm chỉ khát

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Uống rượu độc cho hết khát. Tỉ dụ chỉ lo giải quyết khó khăn trước mắt mà không nghĩ tới hậu hoạn. ◎Như: “hấp thực độc phẩm lai giải ẩn, vô dị thị ẩm trậm chỉ khát đích tự sát hành vi” 吸食毒品來解癮, 無異是飲鴆止渴的自殺行為.