Có 1 kết quả:

bão khanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông quan lo việc ăn uống cho vua để vua được no. Đời Tống, chức quan Lộc khanh lo việc ăn uống cho vua, được gọi là Bão khanh. Cũng có nghĩa là ông quan lo việc ăn uống thì lúc nào cũng no.