Có 1 kết quả:

bão hoà

1/1

bão hoà

phồn thể

Từ điển phổ thông

bão hoà, không thể thêm được nữa

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tan tới mức không tan thêm được nữa ( nói về một chất tan trong chất lỏng ).